Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Baranowie

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 • Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD.42.11.Z),
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 • Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD.43.21.Z)
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 • Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD.43.33.Z),
 • Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39Z)
 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41Z)
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 • Wynajem dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)
 • Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),